Close

Get current user

Aanname is dat je Windows Authentication gebruikt met impersonation:

Via System.Web heb je toegang tot HttpContext.User.Identity.Name. Dit is de naam van de user on whose behalf the current process is running. De User property geeft programmatic access tot de IPrincipal interfacde. ASP.Net pages hebben standaard een reference naar de System.Web namespace.

‘ Gets the name if authenticated.
if (User.Identity.IsAuthenticated)
Label1.Text = User.Identity.Name;
else
Label1.Text = “No user identity available.”;

Er is nog wel eens verwarring met System.Environment.UserName. Dit is de identity van de running thread, oftwel het proces waarbinnen IIS draait.